Шевченківська сільська рада

Миколаївська область, Жовтневий район

11.01.2018 рік рішення

                                   Посадова інструкція 

                          фахівця із соціальної роботи

                          з сім’ями, дітьми та молоддю

                                                                 

                                                                                                Затверджено

 

                                                                                 Шевченківський сільський голова

                                                                      

                                                                                  ______________ Шакунова Т.П.

 

  1. Загальні положення

  1.1.Фахівець із соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю  Шевченківської сільської ради здійснює професійну діяльність з надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, які перебувають в складних  життєвих обставинах, сім’ях опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, вразливим категоріям дітей, в тому числі, дітям – сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із їх числа, особам, які повертаються з місць позбавлення волі та їх оточення.

1.2. Фахівець – це особа, яка має повну вищу освіту за освітньо – кваліфікаційним рівнем, бакалавр за спеціальностями «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка». «Психологія», «Соціологія» або за іншими напрямами гуманітарної підготовки (вчитель, вихователь,, культорганізатор, юрист, лікар, бібліотекар тощо) без вимог до стажу роботу та пройшла підготовку програмою, затвердженою Міністерством соціальної політики.

1.3. У своїй діяльності фахівець керується Конституцією України, Законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами, рішеннями та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, рішеннями, розпорядженнями відповідних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами.                      

  

  1. Завдання та обов’язки

2.1. Діяльність фахівця спрямована на організацію надання психологічних,соціально-педагогічних, юридичних, інформаційних, соціально -економічних,соціально-медичних послуг відповідно до вимог чинного законодавства.

2.2.Завданням фахівця є участь у реалізації державної соціальної політики в Шевченківській сільській раді шляхом здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями дітей та сім'ями з дітьми й надання їм соціальних послуг.

2.3. Фахівець відповідно до повноважень:

- визначає потреби громади у соціальних послугах;

- організовує виявлення вразливих категорій дітей та сімей з дітьми та веде їх облік;

- здійснює соціальне інспектування сімей з дітьми з ознаками складних життєвих обставин;

- розробляє індивідуальні плани для роботи з випадком та визначає форми та методи

допомоги;

- співпрацює з відділом культури, соціального захисту, захисту дітей та роботі з сім’ями Шевченківської сільської ради, представниками соціальної сфери сільської ради

(працівниками закладів освіти, охорони здоров'я, внутрішніх справ  за місцем проживання) та координує надання послуг вразливим категоріям дітей

та сімей з дітьми у відповідності до їх потреб;

-забезпечує здійснення соціального супроводу сімей з дітьми, які перебувають у

складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського

піклування, осіб із числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського

піклування;

- забезпечує розвиток сімейних форм виховання у відповідності до потреб дітей

сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування в сільській раді;

- організовує залучення ресурсів сільської ради на підтримку сімей з дітьми;

- готує питання на розгляд дорадчого органу (у частині, що стосується допомоги

повнолітнім особам) та Комісії з питань захисту прав дітей (у разі порушення

прав дитини), які виносить до розгляду у відповідний центр соціальних служб;

- бере участь у супервізії.;

- в судовому порядку представляти інтереси сільської ради.

2.4. Фахівець зобов'язаний:

- отримуватись Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи;

- керуватися у своїй діяльності основними принципами здійснення соціальної

роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;

- поважати гідність громадян;

- використовувати оптимальні технології соціальної роботи з урахуванням

отриманої інформації та проблем отримувачів соціальних послуг;

- не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо об'єктів соціальної

роботи,в тому числі,з вразливими категоріями дітей та сім'ями з дітьми;

- надавати отримувачам соціальних послуг повну інформацію про зміст і види

соціальних послуг;

- забезпечувати конфіденційність при виконанні своїх посадових обов'язків,

дотримуватися стандартів якості;

- вживати заходів, щодо активізації сільської ради та використовувати її ресурси;

- вживати заходів щодо запобігання виникненню складних життєвих обставин у

сім'ї отримувача соціальних послуг та здійснювати профілактичні заходи щодо

запобігання вилученню дітей із сім'ї;

своєчасно виявляти сім'ї та дітей, які перебувають у складних життєвих

обставинах та надавати необхідну допомогу у вирішенні їх проблем, насамперед на ранніх етапах сімейних криз;

- терміново реагувати на випадки жорстокого поводження з дітьми, насильства,

залучення дітей до найгірших форм дитячої праці, інформувати залежно від

ситуації органи і службу у справах дітей, кримінальну міліцію у справах дітей

та вживати заходів відповідно до чинного законодавства;

надавати консультації отримувачам соціальних послуг з питань чинного

законодавства, соціального захисту і забезпечення прав та інтересів сім'ї, дітей в

межах своєї компетенції;

-запобігати направленню дітей із сімей до інтернатних закладів,

використовувати всі можливості для збереження сімейного середовища для

дитини, сприяти влаштуванню дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування в сім’ї опікунів, піклувальників, у прийомну сім'ї, дитячі будинки

сімейного типу, реінтеграції в біологічну сім'ю;

- інформувати батьків про обов'язки й відповідальність за виховання дітей та

можливість притягнення до відповідальності батьків, які не забезпечують

належний догляд та виховання дітей відповідно до чинного законодавства;

- здійснювати соціальний супровід та створювати умови для самостійного

розв'язання життєвих проблем, що виникають у сім'ї, з метою

мінімізації негативних наслідків або повного подолання складних життєвих обставин сім'ї

або особи;

- залучати до співпраці, за їх згодою, спеціалістів з різних сфер діяльності,

працівників навчальних, медичних закладів, закладів соціального захисту,

спорту, культури, релігійних установ, інших підприємств, установ, організацій

тощо (лікарі, юристи, психологи та ін.);

- вносити на розгляд керівника пропозиції щодо створення безпечних та

сприятливих умов для охорони здоров'я, зайнятості, освіти і розвитку дітей,

забезпечення їхніх духовних та культурних потреб;

- формувати родинні цінності, традиції сімейного виховання дітей, активно

пропагувати здоровий спосіб життя, створювати умови для задоволення

інтересів і культурних потреб сімей;

- невідкладно інформувати керівництво про складні та надзвичайні ситуації, які

виникають у ході роботи;

- постійно підвищувати професійний рівень, оволодівати інноваційними

формами, методами і технологіями соціальної роботи, набувати знань та

навичок щодо форм та методів взаємодії із громадськістю;

- відповідно до чинного законодавства проходити атестацію і курси підвищення

кваліфікації;

- проводити інформаційно-просвітницьку роботу з питань сімейної політики,

гендерної рівності, захисту прав та інтересів дітей, проводити сімейні й

індивідуальні консультації;

- виконувати інші доручення сільського голови..

 

                                                        3. Права

3.1. Фахівець має право:

- одержувати від підприємств, установ та організацій усіх форм власності

інформацію з питань соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;

- порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб,

винних у порушенні законодавства з питань здійснення соціальної роботи із

сім'ями,дітьми та молоддю; представляти інтереси дітей та сім'ями з дітьми в їх відносинах з підприємствами, установами, організаціями;

-з метою дотримання конфіденційності не надавати за інформаційними запитами

відомості щодо отримувачів соціальних послуг;

- співпрацювати з підприємствами, установами, організаціями незалежно від їх

підпорядкування і форми власності, які здійснюють соціальну роботу з

отримувачами соціальних послуг і/або ведуть справи отримувачів соціальних

послуг відповідно до своїх повноважень і функцій, вносити відповідні

пропозиції та рекомендації;

- визначати пріоритетні завдання щодо роботи з отримувачами соціальних

послуг, обирати форми і методи роботи;

- вимагати створення відповідних умов праці, що сприяють виконанню посадової

інструкції (окрема кімната в зручному для отримувачів послуг приміщенні,

мобільний телефон,  комп’ютер)

підвищувати кваліфікацію у встановленому порядку за рахунок роботодавця;

на захист професійної честі, гідності та ділової репутації, у тому числі в

судовому порядку.

 

                                                   4. Відповідальність

4.1. Фахівець несе відповідальність згідно з чинним законодавством за:

- дотримання етичних і правових норм, зокрема;

- достовірність даних, які він надає;

- порушення конфіденційності інформації стосовно отримувача соціальних

послуг, його соціального оточення та умов, у яких він перебуває;

- належне ведення документації;

- нецільове використання коштів, спрямованих на матеріальну допомогу сім'ям,

які перебувають під соціальним супроводом;

- невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків;

- порушення трудової чи виконавської дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

 

 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений:

         

 Фахівець із соціальної роботи з сім’ями,

 дітьми та молоддю                                          _______________  __________________

                                                                                                                 (ПІБ)

 

   «___» ___________20__р.            

 

 

 

 

                                                                                                                            

ШЕВЧЕНКІВСЬКА    СІЛЬСЬКА  РАДА

ВІТОВСЬКИЙ  РАЙОН     МИКОЛАЇВСЬКА  ОБЛАСТЬ

__________________________________________________________________

 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

виконавчого  комітету

 

 

від  _______січня  2018 року                  №                                                           с.Шевченкове

 

 

Про  погодження  кандидатур для  включення

до     складу      комісії   з     прийому-передачі

майнових    цінностей  комунальної   установи                                                                                     «Вітовська  централізована бібліотечна система   

із  спільної  власності  територіальних    громад                                                                                                              сіл,  селищ Вітовського району до комунальної                                                                                    власності   Шевченківської  сільської  ради

 

                                Відповідно  до частини 6 статті 59  Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», Закону  України  від 05  лютого  2015  року  №157- VІІІ щодо передачі  об’єднаним  територіальним  громадам  майна бюджетних  установ,  рішення Вітовської  районної  ради  від  22.12.2017 року  № 30  «Про  передачу  із спільної  власності територіальних громад сіл, селищ  Вітовського району    у  комунальну  власність Шевченківської  сільської  ради    матеріальних  цінностей  КУ «Вітовська централізована  бібліотечна система», враховуючі пропозиції  щодо кандидатур для  включення  до складу комісії   з  прийому-передачі  майнових  цінностей  бібліотечних  закладів, виконком  сільської  ради

 

В  И  Р  І  Ш  И  В  :

 

1. Погодити  кандидатури для  включення  до  складу  комісії з  прийому-передачі  цілісних   майнових   комплексів   навчальних закладів( основних та допоміжних будівель і споруд,  комунікацій,    майна)      із  спільної  власності територіальних  громад   сіл,  селищ   Вітовського   району   до комунальної  власності   Шевченківської  сільської  ради  у  складі, згідно  з  додатком.

 

 

2. Контроль за виконанням даного  рішення покласти  на Таланову О.М.  начальника  відділу  культури,  соціального  захисту,  захисту  дітей  та  роботи  з  сім’ями  Шевченківської  сільської  ради.

 

 

Сільський  голова                                         Т.П. Шакунова

 

 

Додаток

до  рішення виконкому  сільської ради

від  11.01.2018 року № 1

 

С  П  И  С  О  К

осіб, для  включення  до  складу  комісії з  прийому-передачі

майнових    цінностей  комунальної   установи «Вітовська  централізована бібліотечна система»  із  спільної  власності  територіальних    громад   сіл,  селищ Вітовського району до комунальної   власності   Шевченківської  сільської  ради

 

 

 

№ п/п

Прізвище,  імʼя  по батькові

 

 

Посада

Місце роботи

1

Конавалова                                   Тетяна Петрівна

Заступник  голови  Вітовської райдержадміністрації

Вітовська райдержадміністрація

2

Матвєєв                                          Ігор Семенович

Голова  Вітовського  районної ради

Вітовська  районна  рада

3

 

Бергер                                              Любов  Петрівна

Начальник  фінансовго  управління  Вітовської  райдержадміністрації

 

Вітовська райдержадміністрація

3

Остафійчук                                                 Тетяна Григорівна

Директор комунальної  установи «Вітовська централізована бібліотечна  система»

Вітовська централізована бібліотечна  система

4

Грицько

Оксана  Миколаївна

Головний  бухгалтер комунальної  установи «Вітовська централізована бібліотечна  система»

Вітовська централізована бібліотечна  система

5

Таланова                                          Олена  Миколаївна

Начальник відділу  культури, соціального  захисту,  захисту дітей  та роботи  з сім’ї

Шевченківська                     сільська  рада

6

Мізюкіна                                         Еліна Анатоліївна

 

бухгалтер

Шевченківська                        сільська  рада

7

Мармазинська                           Валентина  Адамівна

завідувач

Котляревська                       бібліотека-філія

 

8

Васильєва                                    Вікторія Геннадіївна

завідувач

Лучівська                                 бібліотека-філія

 

9

Семенів

Валентина  Петрівна

бібліотекар

Новогригорівська                      бібліотека-філія

 

10

Єгорова-Гоманюк                     Катерина-Олександрівна

 

завідувач

Полігонівська                          бібліотека-філія

11

Гнедько                                                  Оксана Михайлівна

бібліотекар

Зеленогайська                        бібліотека-філія

                                                  ________________________________

              

  

 

 

 

ШЕВЧЕНКІВСЬКА    СІЛЬСЬКА  РАДА

ВІТОВСЬКИЙ  РАЙОН     МИКОЛАЇВСЬКА  ОБЛАСТЬ

__________________________________________________________________

 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

виконавчого  комітету

 

від   ____  січня  2018 року                       № __                                                     с.Шевченкове    

 

 

Про  затвердження посадових  інструкцій працівників

відділу  культури, соціального  захисту,  захисту  дітей

та  роботи  з  сім’ями  Шевченківської сільської  ради

       

                       Керуючись типовими  професійно-кваліфікаційними характеристиками  посадових осіб місцевого самоврядування,  затвердженими наказом Головного  управління державної  служби України  від 29  грудня 2009 року № 406, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком сільської ради

 

В И Р І Ш И В:

        

1.Затвердити посадові інструкції працівників відділу  культури, соціального  захисту,  захисту  дітей  та  роботи  з  сім’ями   Шевченківської сільської ради:

 

1.1. Посадову  інструкцію  соціального  працівника Шевченківської  сільської  ради  додаток  № 1  на   ____аркушах;

 

1.2. Посадову  інструкцію  фахівця   соціальної  роботи, з  сім’ями,  дітьми  та молоддю

 Шевченківської  сільської  ради,  додаток  № 2  на   ____аркушах;

 

1.3. Посадову  інструкцію  директора Шевченківського базового  Палацу  культури,  додаток  № 3  на   ____аркушах;

 

1.4. Посадову  інструкцію  завідувача бібліотеки-філії Шевченківської  сільської  ради,  додаток  № 4  на   ____аркушах;

 

1.5. Посадову  інструкцію  бібліотекаря   бібліотеки-філії Шевченківської  сільської  ради,  додаток  № 5  на   ____аркушах;

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на Чмельову Л.В., головного  спеціаліста  відділу культури, соціального  захисту,  захисту  дітей  та  роботи  з  сім’ями   Шевченківської сільської ради

 

 


Сільський  голова                                                                Т.П. Шакунова

 

ШЕВЧЕНКІВСЬКА    СІЛЬСЬКА  РАДА

ВІТОВСЬКИЙ  РАЙОН     МИКОЛАЇВСЬКА  ОБЛАСТЬ

__________________________________________________________________

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

виконавчого  комітету

 

від ___ січня  2018 року                                   № ___                                     село Шевченкове                                                                                                                           

Про  присвоєння  адреси   житловому                                                                                  будинку Савицької Леокадії Павлівни                                                                                                                      в селі  Шевченкове

   Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве  самоврядування вУкраїні», розглянувши заяву гр. Савицької Леокадії Павлівни щодо присвоєння  адреси  житловому будинку загальною площею 38,9кв. м., житловою площею 56,1 кв. м., який розташований за адресою:   Миколаївська область  Вітовський район село Шевченкове вулиця Миру, 5 враховуючи  технічний  паспорт на  садибний (індивідуальний) житловий  будинок  виданий Комунальним  підприємством «Миколаївське міжміське бюро  технічної інвентаризації»  27.12.2017 року, інвентаризаційний  номер 20166;  земельну ділянку, на якій розташований даний житловий будинок, площа земельної ділянки  0,15 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, виконком сільської ради

В И Р І Ш И В:

   1. Присвоїти адресу житловому будинку  загальною площею  56,1 кв.м., житловою площею 31,0 кв.м., що належить Савицькій Леокадії Павлівні: Миколаївська область,  Вітовський район, село Шевченкове, вулиця    Миру, 5.

2. Зобов’язати  гр. Савицьку Леокадію Павлівну встановити відповідні аншлаги на фасаді будинку.

4. Контроль за виконанням данного  рішення   залишаю за  собою.

 

Сільський  голова                                          Т.П. Шакунова

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь