A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Шевченківська сільська рада
Вітовський район, Миколаївська область

З В І Т ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ до генерального плану с. Котляреве Вітовського району Миколаївської області»

Дата: 23.04.2019 08:08
Кількість переглядів: 480

З В І Т
ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ
 до генерального плану с. Котляреве

Вітовського району Миколаївської області»

 

         1.Замовник:       виконавчі органи Шевченківської сільської  ради Вітовського району Миколаївської області, 57263, Миколаївська обл., Вітовський район, с. Шевченкове, вул. Шевченка, 34

2. Виконавець: ТОВ «ТБ Миколаївський обласний інжиніринговий центр», 54030, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 29/1, код ЄДРПОУ 42723494, П/Р  26007001083665 в ПАТ "КБ "ГЛОБУС", МФО  380526.

         3. Зміст та основні цілі проекту генерального плану,поєднаного з детальним планом території населеного пункту с. Котляреве

            Проект генерального плану, поєднаного  з планом зонування території с. Котляреве розроблено відповідно до:

 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • Закон України «Про основи містобудування»;
 • Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
 • Земельний кодекс України;
 • ДБН Б.2.2-12:2018  «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ»;
 • Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів.

 

Проект генерального плану,поєднаного з планом зонування території  с. Котляреве, Вітовського району, Миколаїської області, розроблено на підставі рішення Шевченківської сільської ради Вітовського району Миколаївської області №      від  «   » ___________20__ р. та завдання на розроблення генерального плану, поєднаного з планом зонування території населеного пункту с. Котляреве.

         Даний проект генерального плану, поєднаного з планом зонування території населеного пункту с. Котляреве є містобудівною документацією місцевого рівня.

         Формує принципи планувальної організації забудови, уточняє в більш крупному масштабі положень схеми планування території  сільської ради.

         Відбувається визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку даної території, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», для  визначення містобудівних умов та обмежень забудови населеного пункту.

        

         4. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану.

Матеріали Звіту всебічно характеризують результати оцінки впливів на природне, соціальне, включаючи життєдіяльність населення, і техногенне середовище та обґрунтовують допустимість планованої діяльності.

 При розробці Звіту враховані вимоги чинного законодавства, стандарт України ДСТУ ISO-14001-97, чинні державні будівельні, санітарні та протипожежні норми, а також місцеві екологічні умови й обмеження.

Об’єкт цього дослідження є населений пункт с. Котляреве, площею 124,43 га.

Проект генерального плану, поєднаного з планом зонування населеного пункту с. Котляреве відповідає вимогам ДБН Б.2.2-12:2018 «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ», та Державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів.

        

Планування та забудова населеного пункту с. Котляреве виконано виключно з дотриманням вимог комплексної оцінки території. Категорія видів планувальної діяльності не попадає в перелік видів діяльності які можуть мати значний вплив на довкілля,і таким чином не підлягають оцінці впливу на довкілля.

 

         5. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу.

         Проект генерального плану поєднаного з планом зонування території с. Котляреве, виконаний згідно ДБН  Б.2,2.-12:2018 року. Території для будівництва нових і розвитку існуючих житлових кварталів передбачені на землях, непридатних для сільськогосподарського використання, або на малоцінних землях,а також поза межами лісових, рекреаційних та територій заповідного фонду. В межах сільської ради відсутні і не проектуються підприємства які забруднюють навколишнє середовище. В генеральному плані села дотримані нормативи гранично допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище з урахуванням потенціальних його можливостей:

- виділені ланшафтно-рекреаційні територій і заборона на них господарського та іншого будівництва, що перешкоджає використанню даних зон за їх прямим призначенням;                                                                                                                           

- планувальна структура сільського поселення сформована на підставі комплексної оцінки території (агрегована оцінка забруднення сільського середовища, економіко-містобудівна оцінка території),яка визначила приорітетність проведення середовищно-захисних заходів.

 

         6. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються проекту генерального плану, поєднаного з  планом зонування території населеного пункту, зокрема щодо території з природоохоронним статусом.

Компонентами навколишнього природного середовища, на які впливає планова діяльність, є:

 • повітряне середовище;
 • водне середовище;
 • ґрунт.

Основними видами впливу проектованої діяльності на навколишнє природне середовище є:

 • викиди шкідливих речовин в атмосферу;
 • розміщення відходів;
 • скиди стічних вод.

 

         В результаті провадження територіального розвитку на проектний період  можливе виникнення різноманітних ризиків впливу на навколишнє природне середовище, а саме;

         Відходи.

         Відходи, (тверде побутове сміття), що будуть утворюватися під час експлуатації передбачається збирати в контейнери, та вивозити спеціалізованим організаціями згідно графіку та по мірі необхідності.

         У разі виявлення та ідентифікації серед побутового сміття небезпечних відходів, – необхідно вживати заходів для їх видалення та утилізації відповідно до вимог чинного законодавства України.

         Поверхневі та підземні води.

Дощові води передбачено відводити по спланованій поверхні до дощеприймальних лотків, і далі на очистку в систему дощової каналізації

Відведення господарсько-побутових стоків передбачено у закриту внутрішньо майданчикову систему господарсько-побутової каналізації, та їх очистки на запроектованих локальних очисних спорудах.

         Вплив на грунт та надра            

         Проектом передбачається максимальне збереження існуючого рельєфу. 

         Атмосферне повітря.

         Шкідливий вплив на атмосферне повітря від господарської діяльності  не передбачається.

         Світлове, теплове та радіаційне забруднення. 

         Очікування перерахованих впливів  не передбачається.

         Флора та  і фауна.

         Забороняється спалювання всіх видів горючих відходів на території    

       населеного пункту.                                                                                             

        Охорона рослинного і тваринного світу.

          Впливу на місцеву фауну та флору не очікується. 

         Геологічне середовище.

         Очікується позитивний вплив.

 

         7. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях.

         На проектний період реалізації  генерального плану, поєднаного з детальним планом території, необхідно дотримуватись норм і правил охорони навколишнього природного середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимог Закону України «Про охорону земель»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

 

8.  Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50 -100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків.

До потенційних джерел впливу на поверхневі води водного середовища відносяться:

 • дощові води, які передбачено відводити  по спланованій поверхні мощення  до придорожної канави.

До потенційних джерел впливу на поверхневі ґрунтові води відносяться:

 • тверді побутові відходи, які будуть вивозитись на полігон ТПВ згідно договору із спеціалізованою організацією.

 

9. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків.

         Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:

–– в проектний період  вплив на водне середовище відсутній. Водопостачання – запроектоване від артсвердловин;

 • запроектовані очисні споруди для всього села;

– порушення (руйнування) ґрунтів під час  руху транспортних засобів, вібрацій від процесів виробництва, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників – вітру, дощових потоків, тощо;

–  акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого  не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць;

– на соціальне середовище – створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури села.

                Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Аварійні ситуації можливі у випадку стихійного лиха чи пожежі.      Виділення особливо небезпечних речовин  не передбачається.

         Заходи щодо пожежної безпеки.

 

      Забороняється розведення вогнищ, спалювання відходів та побутового сміття.

         Передбачувати завчасні заходи по недопущенню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. З цією метою розробити переліки заходів з попередження надзвичайних ситуацій окремих видів, які регламентують поточну планову діяльність.

         Захисні заходи  цивільної оборони.

         Захисні споруди на території населеного пункту не передбачені.

         Окремим завданням є розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) до проекту генерального плану с. Котляреве відповідно до ДБН В.1.1-4-2006,ДБН Б.1.1-5:2007 на «мирний час» та на «особливий період».

10. Обгрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки).

         Альтернатив що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка,у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки) не розглядались.

11. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання проекту генерального плану,поєднаного з детальним планом  території населеного пункту  для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки, та на протязі всього проектного періоду, для запобіганням негативному впливу на довкілля та здоров’я населення передбачені наступні заходи;

– щодо охорони атмосферного повітря - періодичне взяття проб повітря для аналізу на вміст шкідливих домішків;

– охорона поверхневих та підземних вод, ґрунтів - періодичне взяття проб очищених стоків для аналізу на вміст шкідливих домішків та речовин;

 • заходи щодо пожежної безпеки - забезпечення належного поводження з відходами. Операції щодо збирання, зберігання, транспортування та утилізації відходів повинні здійснюватись з дотриманням норм екологічної безпеки та законодавства України.

– відновлюванні та охоронні заходи - проведення комплексного благоустрою території, в т.ч., озеленення території.

         Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

 

12. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності).

         На виконання вимог Закону України «Про природно заповідний фонд України, можна зробити висновок що реалізація проекту генерального плану поєднаного з  детальним  планом, станом на початок 2019 року, не передбачає заходів, спрямованих на збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду згідно з Переліком територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення, розташованих у Миколаївській області.

Також не потребує заходів спрямованих на збереження інших територій, що підлягають охороні згідно з вимогами Закону України «Про екологічну мережу України».

         Згідно вище викладеного виконання та реалізація даного проекту генерального плану,поєднаного з детальним планом зазначеної території не матиме негативних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

         Транскордонний плив відсутній;

                  

13. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

         На всіх етапах реалізації проекту генерального плану,поєднаного з  детальним планом території населеного пункту, роботи будуть вестись з дотриманням норм і правил охорони навколишнього природного середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь